Warto przeczytać

ORĘDZIE PAP. BENEDYKTA XVI NA WIELKI POST 2012

Drodzy bracia i siostry,

Wielki Post, który prowadzi nas do świętowania Wielkiej Nocy, jest dla Kościoła drogocennym i ważnym okresem liturgicznym, dlatego z radością kieruję do was słowo, aby był on przeżywany z należnym zaangażowaniem. Wspólnota Kościoła, gorliwie trwająca w modlitwie i w czynnej miłości, wypatruje ostatecznego spotkania ze swym Oblubieńcem, gdy nadejdzie czas wiekuistej Paschy, intensyfikuje swoją drogę oczyszczenia w Duchu, aby z większą obfitością dostąpić w tajemnicy odkupienia nowego życia w Chrystusie Panu (por. I Prefacja Wielkopostna).

1. To właśnie życie zostało nam już przekazane w dniu naszego Chrztu, gdy "stając się uczestnikami śmierci i zmartwychwstania Chrystusa", zaczęła się dla nas "radosna i zdumiewająca przygoda ucznia" (Homilia z dnia Chrztu Pańskiego, 10 stycznia 2010). Święty Paweł w swoich listach wielokrotnie kładzie nacisk na wyjątkową wspólnotę z Synem Bożym, która realizuje się w tym obmyciu. Fakt, że w większości przypadków Chrzest otrzymuje się w dzieciństwie, ukazuje, że chodzi o dar Boga: nikt poprzez własne siły nie zasługuje na życie wieczne. Miłosierdzie Boga, które gładzi grzech i pozwala przeżywać we własnej egzystencji "te same dążenia Chrystusa Jezusa" (Flp 2,5), darowane jest człowiekowi z czystej łaski.

Apostoł Narodów wyraża w Liście do Filipian sens transformacji, która dokonuje się wraz z udziałem w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa, wskazując na jej cel: "abym mógł poznać Jego, moc Jego zmartwychwstania, udział w Jego cierpieniach, upodabniając się do Jego śmierci, w nadziei na osiągnięcie zmartwychwstania umarłych" (Flp 3,10-11). Chrzest nie jest więc rytem z przeszłości, ale spotkaniem z Chrystusem, które kształtuje całe istnienie ochrzczonego, daje mu życie Boże i wzywa go do szczerego nawrócenia, sprawionego i podtrzymanego przez Łaskę, które prowadzi go do osiągnięcia dojrzałej postawy Chrystusa.

Szczególny związek łączy Chrzest z Wielkim Postem, jako czasem dobrym do przeżycia zbawiającej Łaski. Ojcowie Soboru Watykańskiego II wezwali wszystkich Pasterzy Kościoła do używania "obficiej elementów chrzcielnych właściwych dla liturgii wielkopostnej" (Konstytucja Sacrosanctum Concilium, 109). W istocie, Kościół od zawsze łączy Wigilię Paschalną z celebracją Chrztu: w tym sakramencie realizuje się owa wielka tajemnica, przez którą człowiek umiera dla grzechu, uzyskuje udział w nowym życiu w Zmartwychwstałym Chrystusie i otrzymuje tego samego Ducha Bożego, który wskrzesił Chrystusa z martwych (por. Rz 8,11). Ten darmowy dar powinien być zawsze w nas ożywiany, a Wielki Post daje nam drogę analogiczną do katechumenatu, który dla chrześcijan starożytnego Kościoła, podobnie jak dla katechumenów dzisiejszych, jest niezastąpioną szkołą wiary i życia chrześcijańskiego: oni naprawdę przeżywają Chrzest jako akt decydujący dla całej ich egzystencji.

2. Aby wejść na poważnie na drogę wiodącą do Wielkiej Nocy i przygotować się do świętowania Zmartwychwstania Pańskiego - najradośniejszego i najuroczystszego święta całego roku liturgicznego - cóż może być bardziej stosowne, niż pozwolić się prowadzić Słowu Bożemu? Dlatego Kościół, w tekstach ewangelicznych kolejnych niedziel Wielkiego Postu, prowadzi nas do szczególnie intensywnego spotkania z Panem, zapraszając nas do przebiegnięcia na nowo etapów chrześcijańskiego wtajemniczenia: dla katechumenów w perspektywie otrzymania sakramentu odrodzenia, dla ochrzczonych w perspektywie nowych i decydujących kroków w naśladowaniu Chrystusa i w jeszcze głębszym darze dla Niego.

Pierwsza niedziela wielkopostnej drogi ukazuje naszą sytuację człowieka na tej ziemi. Zwycięska walka z pokusami, która rozpoczyna misję Jezusa, jest zaproszeniem do uświadomienia sobie własnej ułomności, aby przyjąć Łaskę, która uwalnia z grzechu i wlewa nową siłę w Chrystusie jako drodze, prawdzie i życiu (por. Obrzędy Chrześcijańskiego Wtajemniczenia Dorosłych, n. 25). Jest stanowczym wezwaniem by przypomnieć, jak wiara chrześcijańska implikuje, na wzór Chrystusa i w jedności z Nim, walkę "z władcami tego świata pogrążonego w ciemnościach" (Ef 6,12), w którym diabeł działa i nie ustaje, także i dzisiaj, w kuszeniu człowieka, który chce zbliżyć się do Pana: Chrystus wychodzi z niej zwycięski, aby otworzyć nasze serce na nadzieję i prowadzić nas do zwyciężania pokus zła.

Ewangelia o Przemienieniu Pańskim stawia przed naszymi oczami chwałę Chrystusa, która antycypuje zmartwychwstanie i która zwiastuje przebóstwienie człowieka. Wspólnota chrześcijańska uświadamia sobie, że jest prowadzona, jak apostołowie Piotr, Jakub i Jan, "osobno, na wysoką górę" (Mt 17,1), aby przyjąć na nowo w Chrystusie, jako synowie w Synu, dar Łaski Bożej: "To jest mój Syn umiłowany, w którym sobie upodobałem. Słuchajcie Go" (w. 5). Jest to zaproszenie do oddalenia się od codziennego szumu, aby zanurzyć się w obecności Boga: On chce przekazać nam każdego dnia słowo, które przenika do głębin naszego ducha, gdzie rozróżnia dobro od zła (por. Hbr 4,12) i umacnia wolę pójścia za Panem.

Prośba Jezusa do Samarytanki: "Daj mi pić" (J 4,7), która przekazana zostaje w liturgii trzeciej niedzieli, wyraża uczucie Boga do każdego człowieka i pragnie wzbudzić w naszym sercu pragnienie daru "wody, który tryska ku życiu wiecznemu" (w. 14): jest to dar Ducha Świętego, który czyni z chrześcijan "prawdziwych czcicieli", którzy modlą się do Ojca "w duchu i prawdzie" (w. 23). Tylko ta woda może ugasić nasze pragnienie dobra, prawdy i piękna! Tylko ta woda, dana nam przez Syna, nawadnia pustynie niespokojnej i nienasyconej duszy, dopóki ta "nie spocznie w Bogu", zgodnie ze słynnymi słowami świętego Augustyna.

"Niedziela niewidomego od urodzenia" ukazuje Chrystusa jako światłość świata. Ewangelia stawia każdemu z nas pytanie: "Czy ty wierzysz w Syna Człowieczego?" "Wierzę, Panie!" (J 9,35.38), stwierdza z radością niewidomy od urodzenia, stając się głosem każdego wierzącego. Cud uzdrowienia jest znakiem, że Chrystus, razem ze wzrokiem, pragnie otworzyć nasze spojrzenie wewnętrzne, aby nasza wiara stawała się coraz głębsza i abyśmy mogli rozpoznać w Nim naszego jedynego Zbawiciela. On rozświetla wszystkie ciemności życia i prowadzi człowieka do życia jako "syn światłości".

Gdy piątej niedzieli zostaje nam ogłoszone wskrzeszenie Łazarza, jesteśmy postawieni przed ostatnią tajemnicą naszej egzystencji: "Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem... Wierzysz w to?" (J 11,25-26). Dla wspólnoty chrześcijańskiej jest to moment szczerego złożenia, wraz z Martą, całej nadziei w Jezusie z Nazaretu: "Tak, Panie, ja wierzę, że Ty jesteś Chrystus, Syn Boży, który przychodzi na świat" (w. 27). Współudział z Chrystusem w tym życiu przygotowuje nas do pokonania granicy śmierci, aby żyć bez końca w Nim. Wiara w zmartwychwstanie umarłych i nadzieja na życie wieczne otwierają nasze spojrzenie na ostateczny sens naszej egzystencji: Bóg stworzył człowieka dla zmartwychwstania i dla życia, i ta prawda nadaje autentyczny i definitywny wymiar ludzkiej historii, ich życiu osobistemu i ich życiu społecznemu, kulturze, polityce, ekonomii. Pozbawiony światła wiary cały wszechświat zostaje zamknięty w grobie bez przyszłości, bez nadziei.

Wielkopostna droga znajduje swoje spełnienie w Triduum Paschalnym, szczególnie w Wielkiej Wigilii Świętej Nocy: odnawiając przyrzeczenia chrzcielne, ponownie wyznajemy, że Chrystus jest Panem naszego życia, tego życia, które Bóg nam podarował, gdy zostaliśmy odrodzeni "z wody i z Ducha Świętego", i potwierdzamy nasze mocne postanowienie, by odpowiadać działaniu Łaski, aby stawać się Jego uczniami.

3. Nasze zanurzenie w śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa przez Sakrament Chrztu każdego dnia nas pobudza, by uwolnić nasze serce od ciężaru rzeczy materialnych, od egoistycznego przywiązania do "ziemi", które nas zubaża i które przeszkadza nam w byciu dyspozycyjnymi i otwartymi na Boga i na bliźniego. W Chrystusie Bóg objawił się jako Miłość (por. 1 J 4,7-10). Krzyż Chrystusa, "słowo Krzyża" objawia zbawczą moc Boga (por. 1 Kor 1,18), która się daje, aby wywyższyć człowieka i przynieść mu zbawienie: miłość w jej najbardziej radykalnej formie (por. Enc. Deus caritas est, 12). Poprzez tradycyjne praktyki postu, jałmużny i modlitwy, wyrazy zaangażowania w nawrócenie, Wielki Post uczy żyć w świecie coraz bardziej radykalną miłością Chrystusa. Post, który może mieć różne motywacje, nabiera dla chrześcijanina znaczenia głęboko religijnego: czyniąc nasz stół uboższym, uczymy się pokonywać egoizm, aby żyć w logice daru i miłości; znosząc pozbawienie czegoś - i to nie tylko zbytecznego - uczymy się odwracać spojrzenie od naszego "ja", aby odkryć Kogoś obok nas i rozpoznać Boga w obliczach tylu naszych braci. Dla chrześcijanina post nie powoduje zamknięcia się, ale otwiera bardziej na Boga i na potrzeby ludzi, a także sprawia, że miłość do Boga staje się także miłością do bliźniego (por. Mk 12,31).

Na naszej drodze znajdujemy się przed pokusą posiadania, chciwością pieniędzy, która usidla prymat Boga w naszym życiu. Żądza posiadania prowokuje przemoc, nadużycia władzy i śmierć; dlatego Kościół, szczególnie w czasie wielkopostnym, wzywa do praktykowania jałmużny, to znaczy zdolności do dzielenia się. Natomiast bałwochwalcze służenie dobrom materialnym nie tylko oddala od drugiej osoby, ale odziera człowieka, czyni go nieszczęśliwym, łudzi go, nie urzeczywistniając tego, co obiecuje, ponieważ umieszcza rzeczy materialne na miejscu Boga, jedynego źródła życia. Jak pojąć ojcowską dobroć Boga, jeśli serce jest pełne siebie samego i swoich własnych projektów, którymi łudzimy się, że możemy zapewnić sobie bezpieczną przyszłość? Pokusa polega na myśleniu tak, jak bogacz w przypowieści: "Duszo moja, do twej dyspozycji masz wiele dóbr na wiele lat..." Znamy osąd Pana: "Głupcze, tej właśnie nocy zażądają od ciebie twojego życia..." (Łk 12,19-20).

Praktykowanie jałmużny jest wezwaniem do prymatu Boga i do uwagi skierowanej na bliźniego, aby na nowo odkryć naszego dobrego Ojca i przyjąć Jego miłosierdzie. W całym okresie wielkopostnym Kościół daje nam ze szczególną obfitością Słowo Boże. Rozważając i przyjmując je, aby żyć nim na co dzień, uczymy się drogocennej i niezastąpionej formy modlitwy, ponieważ uważne słuchanie Boga, który stale mówi do naszego serca, karmi drogę wiary, którą rozpoczęliśmy w dniu Chrztu. Modlitwa pozwala nam również zdobyć nowe pojęcie czasu: w istocie, bez perspektywy wieczności i transcendencji, odmierza on po prostu nasze kroki w stronę horyzontu, który nie ma przyszłości. W modlitwie znajdujemy natomiast czas dla Boga, by poznać, że "Jego słowa nie przeminą" (por. Mk 13,31), by wejść w tę intymną wspólnotę z Nim, "której nikt nie będzie mógł nam odebrać" (por. J 16,22) i która otwiera nas na nadzieję, która nie zwodzi, na życie wieczne.

Podsumowując, wielkopostna droga, na której jesteśmy zaproszeni do kontemplowania Tajemnicy Krzyża, polega na "upodobnieniu się do śmierci Chrystusa" (Flp 3,10), aby przeżyć głębokie nawrócenie naszego życia: pozwolić się przemienić przez działanie Ducha Świętego, jak święty Paweł na drodze do Damaszku; ukierunkować w zdecydowany sposób naszą egzystencję według woli Boga; uwolnić się od naszego egoizmu, pokonując instynkt panowania nad innymi i otwierając się na miłość Chrystusa. Okres wielkopostny jest dogodnym momentem, aby na nowo uznać naszą słabość, przyjąć, ze szczerą rewizją życia, odnawiającą Łaskę Sakramentu Pokuty i podążać w zdecydowany sposób w stronę Chrystusa.

Drodzy bracia i siostry, poprzez osobowe spotkanie z naszym Odkupicielem oraz przez post, modlitwę i jałmużnę, droga nawrócenia w kierunku Wielkiej Nocy prowadzi nas do odkrycia na nowo naszego Chrztu. Odnawiamy w tym Wielkim Poście przyjmowanie Łaski, którą Bóg dał nam w owym momencie, aby oświecała i prowadziła wszystkie nasze działania. Jesteśmy powołani, by przeżywać każdego dnia to, co ten Sakrament oznacza i realizuje, w coraz hojniejszym i autentycznym naśladowaniu Chrystusa. W tej naszej drodze zawierzamy nas samych Dziewicy Maryi, która zrodziła Słowo Boże w wierze i w ciele, aby zanurzyć się jak Ona w śmierci i zmartwychwstaniu jej Syn Jezusa i aby mieć żyć wieczne.

Watykan, 4 listopada 2011 r.

BENEDICTUS PP. XVI

 

OBCZYZNA "POLSZCZYZNA"

OBCZYZNA " POLSZCZYZNA"

Mądrze gada, czy też  plecie, ma swój język Polak przecie!
Tośmy już Rejowi dłużni, że od gęsi nas odróżnił.
Rzeczypospolitej siła w jej języku również tkwiła...
Dziś kruszeje ta potęga, dziś z angielska Polak gęga...
Pierwszy przykład  tezy  tej:
zamiast   dobrze  jest okej!
Dalej iść śladami tymi,
to nie twarz dziś masz a imidż...
Co jest w stanie nas roztkliwić ?
Nie życiorys czyjś, lecz siwi !
Gdzie byś chciał być w życiu, chłopie?
Nie na czubku, lecz na topie ...
Tak Polaku gadaj wszędy!
Będziesz modny... znaczy trendy
i w tym trendzie ciągle trwaj,
nie mów żegnam, mów "baj-baj"!
Gdy ci nietakt wyjdzie spory,
nie przepraszaj! Powiedz: Sory!
A gdy elit chcesz być bliżej,
to nie "Jezu" mów, lecz Dżizes ...
Kiedy szczęścia zrąb ulepisz,
powiedz wszystkim, żeś jest hepi!
A co ciągnie cię na ksiuty?
Nie uroda ich, lecz bjuty !
Dobry Boże, trap się trap...
Dziś nie knajpa już, lecz pab!
No, przykładów dosyć, zatem trzeba skończyć postulatem,
bo gdy język rani uszy, to jest o co kopie kruszyć!
więc współcześni poloniści walczcie o to, niech się ziści:
Żeby wbrew tendencjom modnym polski znów był siebie godny! 
Pazurami !  Wet za wet ! Bo do kitu będzie wnet...

Post Scriptum:
Angielskiemu  nie  ubędzie kiedy Polski Polskim będzie...

Benedykt XVI weźmie udział w kongresie rodzin

Papież potwierdził, że weźmie udział w kilku punktach programu kongresu rodzin, który w dniach od 30 maja do 3 czerwca br. odbędzie się w Mediolanie.

Papież przyleci do Mediolanu 1 czerwca późnym popołudniem i jeszcze tego dnia spotka się z mieszkańcami miasta oraz weźmie udział w specjalnym koncercie. W sobotę 2 czerwca spotka się z duchowieństwem oraz młodzieżą diecezji, a wieczorem weźmie udział w Święcie Świadectw Światowego Spotkania Rodzin. W niedzielę o godzinie 10 ojciec święty odprawi główną Mszę świętą kongresu. Po niej w Kurii Arcybiskupiej spotka się z organizatorami pielgrzymki oraz Światowego Spotkania Rodzin.

Będzie to 28. podróż Benedykta XVI na terenie Włoch. Papież ma na ten rok zaplanowane również podróże zagraniczne: do Meksyku i na Kubę oraz do Libanu.

Pierwsze Światowe Spotkanie Rodzin odbyło się w 1994 r. w Rzymie. Kolejne spotkania odbywają się w trzyletnich odstępach. Celem jest ukazywanie ewangelizacyjnego potencjału rodzin i umacnianie ich katolickiej tożsamości, kwestionowanej przez współczesne laicyzujące społeczeństwa. Temat spotkania tegorocznego to „Rodzina, praca i świętowanie”. Rejestracja uczestników, której można dokonać na stronie internetowej wydarzenia, trwa do końca marca (http://www.family2012.com/).

Oprac. PP
Źródło: KAI, pl.Wikipedia.org.

Manga,Anime,Pokemony

Manga, Pokemony

Temat niebezpieczeństw zawartych w bajkach, filmach i fantazjach jest bardzo delikatny. Coś co jest czystą fantazją wg niektórych nie ma wpływu na nasz rozwój i nasze postrzeganie świata. Jednak gdyby tak było, żadne marzenia nie były by motorem do działania, bajki dla dzieci były by nieskuteczne, moda z filmów dla młodzieży nie podobała by się, kluby fanów nie istniałyby.

Również rzekome przeświadczenie o suwerenności swojego umysłu jest tak częste jak i błędne. 95% naszego mózgu zajmuje podświadomość, świadomie decyzje podejmujemy tylko 5% cała reszta żyje, jest aktywna i wpływa na nasze życie. Podświadomość może być zapełniona bez naszej świadomości i woli. Zatem jej badanie może jedynie pomóc w zyskaniu większej suwerenności - suwerenności, której nigdy w pełni nie uzyskamy.

Bajki oddziałują a umysł nie zawsze jest tego świadomy. czy więc najnowsze trendy w bajkach filmowych oddziaływują i w jaki sposób to robią, czy jest to oddziaływanie pozytywne czy nie, co może świadczyć o skutkach negatywnych i na co należy uważać - poniższe fakty być może przybliżą odpowiedzi na te pytania


Manga, Anime


 

Powstanie mangi Manga w stylu europejskim powstała w latach 20-tych choć są tacy którzy twierdzą, że pierwsze tego typu rysunki pojawiły się już w XIX wieku. (za: Sekty i Fakty nr 10)
OPINIA: Japońska encyklopedia powszechna wskazuje na lata 1862-74, kiedy wydawane bylo w Japonii (przez Anglika) "obrazkowe pismo satyryczne" pt. "Japanese Punch" - znalazlo ono wielu nasladowcow i Japonczycy zaczeli rysowac komiksy "w zachodnim tego slowa znaczeniu". Malarstwo "opatrzone dialogami" pojawilo sie znacznie wczesniej, bo w polowie ery Edo. (Zen-on)

Powstanie anime Osamu Tezuka - twórca komiksów - w 1963 stworzył serial rysunkowy znany jako Astro Boy. Wykoryzstał technikę rysowania mangi (za: Sekty i Fakty nr 10)
OPINIA: Astro Boy (Atom Zelazoreki) byl pierwszym kupionym przez amerykanów japonskim filmem rysunkowym - zauwazony tylko dlatego, ze byl pierwszym w Japonii animowanym serialem telewizyjnym. Wczesniejsze animacje Tezuki (choc nie byl on pierwszym animatorem!) dla Amerykanow "nie liczyly sie" bo np. wyswietlany w kinach w 1960 "Seiyuuki" opowiadal niezrozumiala dla Zachodu basn o Son Goku przeplatana buddyjskimi i taoistycznymi legendami (notabene na jej bohaterze wzorowany byl glowny bohater z hitu lat 80-tych - "Dragon Balla". Wielkimi hitami byly tez "Legenda o Bialym Wezu" (1958) oraz "Chlopiec Sasuke Sarutobi" (1959). Oba tytuly mocno niezrozumiale (kulturowo i historycznie) dla amerykanskich odbiorcow (Zen-on)

Charakterystyka Postacie cechuje drobna twarz, wielkie oczy, zadarte małe noski, podkreślenie sylwetki kobiecej, wyzywające kostiumy, dziecięce rysy twarzy. (za: Sekty i Fakty nr 10)

Manga w Europie w kręgu kultur nie-azjatyckich znane są przede wszystkim najjaskrawsze przykłady. w Japonii manga jest rodzajem sztuki związanej z tradycją i kulturą dlatego dużo mniej obecna jest tam przemoc i seks. Krytyka polega nie na negowaniu wartości mangi jako takiej, ale po pierwsze tej mangi która pojawia się na zachodzie, a także wykazaniu różnic kulturowych przy założeniu, że powinniśmy dbać szczególnie u dzieci i młodzieży o poznawanie naszej kultury i używaniu właśnie jej do poznawania świata.

Niektóre gatunki

shonen manga - dzieci najmłodsze, lub tylko chłopcy np. "Czarodziejka z księżyca", "Dragona Ball", "Pokemon"

shojo manga - tylko do dziewcząt - bohaterką jest biedna sierota walcząca o przetrwanie, zazwyczaj uczennica, tematy to głównie romanse, walka uczuć, rozstania, zakochania. Charakterystyczne są pastelowe kolory, częste zbliżenia twarzy, a także częsty brak tła zastąpiony kwadracikami, serduszkami.

bishonen manga - dziewczęta wieku 12 lat - komiksy przedstawiają historie związków, niekiedy homoseksualnych chłopców o zniewieściałych twarzach. Wywodzą się z czasów kiedy możnowładcy mieli wielu takich na dworach. Bishonen mieli dziewczęcą urodę, byli niezwykle oddani swojemu panu, często dochodziło do kontaktów seksualnych. Istnieje specjalna podgrupa homoseksualna Yaoi (Zen-on)

gakuen mono mangha - dla dzieci o problemach w szkole, często pomagająca rozwiązywać problemy, pomagająca się uczyć

spocon manga - manga sportowa, nazwa pochodzi od wyrażeni "sport-konjo". Konjo to historie które miały w młodzieży wyrobić dumę i pasję. Spocon-manga powstała w latach 60-tych. Historie takie jak "Ashita-no Joe", "Kyojin-no Hoshi" i "Captain Tsubasa" czasem dotyczy hazardu (Zen-on)

jidai-geki - komiks historyczny - w Polsce znana tandetna historia Polski przedstawiająca przede wszystkim romanse księcia Józefa Poniatowskiego. W Japonii to wielkie wydawnictwa dot. historii Japonii, Chin, aprobowane przez ministerstwo. (Zen-on)

gegika - manga zaangażowana politycznie

lolikon - (rorikon) pornograficzna z bardzo młodymi dziewczętami

hentai - ostra pornografia

etchi - łagodniejsza forma mangi pornograficznej spotykana już w komiksach dla młodzieży. Zazwyczaj, jako delikatna jest wyśmiewana, lekceważona.

dojinshi - to współczesny japoński komiks amatorski w stylu manga. Zazwyczaj są to erotyczne przygody bohaterów wydawnictw komercyjnych (nie erotycznych). Odbywają się wielki festiwale dojinshi np. Self Market w Ariake

Przemoc jako atut "Krew bryzga tu rzęsiście tak, że od czasu do czasu trzeba szmatką przetrzeć ekran", "Po co się kłócić, jeśli możesz go zabić ... film potrafi zaszokować okrucieństwem i zawowalowanym sadyzmem" - to recenzje filmów anime z miesięcznika mangowego "Kawaii" (za: Sekty i Fakty nr 10)

Przejawy New Age'u Darmo by szukać w mandze przejawów światopoglądu katolickiego czy choćby chrześcijańskiego (choć postać Jezusa czasem jest wykorzystywana). New Age jest za to cechą charakterystyczną. Oto opis czarodziejki z Marsa: "uwielbia medytacje, w dodatku jest znakomitym medium. Ma wszelkie namiastki na wykwalifikowaną kapłankę" (za: Sekty i Fakty nr 10)

Rozwiązłość Historie filmowe czy komiksowe dla dziewcząt często pełne są rozwiązłości. Oto np. rodzice oznajmiają córce że poznali inne małżeństwo i zakochali się w nich. Rozwodzą się więc ale by nie komplikować życia obie nowe pary zamieszkają razem. (za: Sekty i Fakty nr 10)


Pokemony


 

Kieszonkowy potwór Słowo "Pokemon" to zbitka "pocket monster" - czyli kieszonkowy potwór.

Okultystyczni producenci Ciekawe, ż produkcją pokemonów zajmuje się firma słynna z gier wykorzystujących szeroko okultyzm w grach typu Role Plaing (za: Nasz Dzienik nr 119)

Gra w okultyzm Gra w pokemony wykorzystuje wszystkie znane zasady okultyzmu. Podwładnymi potworami wpływa się na przeciwnika lub na rzeczywistość. Wywołuje ból głowy, osłabia siłę drugiego potwora, czyta cudze myśli. Celem jest osiągnięcie tytułu "Mistrza Wszechświata" co czyni się poprzez nieustanną walkę. Pokemony odwołują się do żywiołów, przechodzą reinkarnację, posługują się zaklęciami.(za: Nasz Dziennik nr 119)

Pokemon - zabójca ? „Kocham was, mamo i tato. Przebaczcie mi to, co zrobiłem, ale Ash wezwał mnie do siebie i muszę iść". Taki list trzymał w ręku 14-latek z RPA który popełnił samobójstwo. (Pokemon Asha stoi najwyżej w pokemonowej hierarchii, posiada najwiąkszą moc. Pokonać go można tylko oddając własne życie). (za: Nasz Dziennik nr 119)

Kosztowne "hobby" Pokemon to genialne przedsięwzięcie marketingowe. Najłatwiej wpłynąć na dziecko. Dziecko zmusza rodzica a rodzic płaci: (za Tygodnikiem Powszechnym)

67,50 - 5 żetonów z tektury i 5 plastikowych figurek wielkości pudełka zapałek

84,90 - plastikowe pudełko ze sprężynką, 3 figurki i 3 żetony

60 zł. - pluszowy pokemon 10 cm. (jeden ze 150)

30 zł. - pluszowy pokemon 5 cm. (jeden ze 150)

15 zł. - 10 kart do gry z tektury

5219 zł - aby zgromadzić tylko wszystkie karty, żetony, figurki do gry i najmniejsze przytulanki

oprócz tego są jeszcze pokebolle, breloczki, komiksy, plansze, filmy, gry elektroniczne, komputerowe, kolorowanki, tatuaże, naklejki, koszulki, czapki ... a na wszystkich pytanie: "Czy masz już wszystkie ?"

Zabójcza niewinność Pomimo tego że stworki mają milutkie buzie ich zachowania należą do kręgu bestialstwa. Wysysanie krwi, szał, gilotyna, rozpruwanie, trujące użądlenie, topienie - to tylko próbka arsenału którym dysponują 10-letnie dzieci w filmach o pokemonach. (za Tygodnikiem Powszechnym)

Nie ma litości dla przeciwnika Przeciwnik musi zginąć, zostać zabitym utopiony. Przeciwnika nienawidzi się do końca. Nie można okazać mu współczucia, szacunku, wrażliwości. w świecie pokemonów i w grach dziecięcych byle powód jest pretekstem do walki. (za Tygodnikiem Powszechnym - cytat o zabijaniu dotyczy ogólnie stylu gier i filmów dla dzieci. Fakt, że żaden pokemon nie ginie, nie zmienia faktu że ciosy są śmiertelne. Tym bardziej niebezpieczne jest to, gdyż dzieci często wykorzystując podobne techniki w życiu zapominają o faktycznych konsekwencjach)

Zyski w cigu pierwszych 2 dni wyświetlania filmu o pokemonach w USA zyski wyniosły 25 mln dolarów. w ciągu roku 1999 sprzedaż gadżetów przyniosła zysk 5 mld.(za: Sekty i Fakty nr 10)


Oddziaływanie


 

Suwerenny umysł ? Dziecko koduje treści i odtwarza jako własne tym silnie im bardziej identyfikuje się z bohaterem. W miarę upływu czasu zwiększa się poczucie, że dana treść jest treścią własną, bliską, wiarygodną (za: Sekty i Fakty nr 10)

Manga nie uczy Język komiksu mangi operuje obrazami które nie muszą być nazywane. Nie rozwija się więc umiejętność abstrahowania (za: Sekty i Fakty nr 10)

Wulgarny język Język mangi jest prosty (strukturalnie i leksykalnie) i często wulgarny. Nie uczy więc rozumienia zdań złożonych, operacji logicznej na języku (za: Sekty i Fakty nr 10)

Znieczulanie Znane jest zjawisko desensytyzacji - czyli znieczulenia pod wpływem często powtarzanych bodźców. >>więcej o wpływie TV na człowieka (za: Sekty i Fakty nr 10)

Kreskówki a baśnie Przemoc czy agresja nie obce były też w baśniach. Tam były jednak używane do opisu świata. Pomagało to dzieciom rozpoznawać zło i dobro. w kreskówkach zachowania prowadzą do odwrotnych wniosków, wg których taki jest świat i tak należy postępować. (za: Sekty i Fakty nr 10)

Uzależnienie "Długotrwałe obcowanie z analizowanymi treściami [mangą, anime] może doprowadzić do uzależnienia i identyfikowania się z nimi, a także do negatywnych zmian w osobowości" (za: Sekty i Fakty nr 10, Małgorzata Więczkowska - pedagog, liczne publikacje w prasie pedag.)

 

(źródło Encyklopedia-OKIEM)

 

stat4u

Reklamy ukazujące się w serwisie są
częścią statystyk STAT4U.
Parafia Katedralna nie ponosi
odpowiedzialności za ich treść.

Dziś jest: 23.02.2019. Joomla 2.5 templates. Parafia Katedralna Rzeszów 2012. Przygotowanie strony: zikomp. Redaktor: X.Bogusław.