SAKRAMENTY

Drukuj
Utworzono: niedziela, 30, grudzień 2012 Autor: Bogusław Grzywacz

Sakrament Chrztu Świętego

 • „Chrzest święty jest fundamentem całego życia chrześcijańskiego, bramą życia w Duchu  i bramą otwierającą dostęp do innych sakramentów. Przez chrzest zostajemy wyzwoleni od grzechu i odrodzeni jako synowie Boży, stajemy się członkami Chrystusa oraz zostajemy wszczepieni w Kościół i stajemy się uczestnikami jego posłania: "Chrzest jest sakramentem odrodzenia przez wodę i w słowie" (KKK 1213)

 • Chrzest gładzi grzech pierworodny, czyni nas Bożymi dziećmi i wprowadza do wielkiej rodziny ochrzczonych i do wspólnoty Kościoła.

 • Rodzice mają się zatroszczyć, aby chrzest dziecka odbył się w pierwszych tygodniach życia lub bez zwłoki, gdy dziecku zagraża śmierć.

 • Chrzest dziecka powinien się odbyć w kościele parafialnym miejsca zamieszkania rodziców dziecka.

 • Chrzty w parafii katedralnej odbywają się na Mszy św. o godz.10.30 w I i III niedzielę miesiąca oraz w drugi dzień Świąt Wielkanocnych i Świąt Bożego Narodzenia podczas uroczystej Mszy św. o g. 10.30. 

 • Chrzest powinni zgłosić w Kancelarii Parafialnej matka, ojciec lub prawny opiekun dziecka najpóźniej na początku tygodnia poprzedzającego chrzest.

 • W czwartek przed niedzielą chrztu, po Mszy św. wieczornej w górnym kościele, odbywa się przygotowanie liturgiczne rodziców i rodziców chrzestnych.

 • Chrzestnymi mogą zostać osoby, które są: katolikami, przyjęły już sakrament bierzmowania, prowadzą życie zgodnie z zasadami wiary katolickiej.

 • Chrzestni zamieszkali poza Parafią proszeni są o dostarczenie (w dniu chrztu dziecka) z własnej Parafii zamieszkania zaświadczenia, że są wierzący i praktykujący.


Sakrament bierzmowania

 

 

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (KKK 1285)

 • Bierzmowanie jest sakramentem, który poprzez działanie Ducha Świętego umacnia nas do bycia dojrzałymi i odpowiedzialnymi świadkami Chrystusa w życiu według wiary na co dzień.

 • Do sakramentu bierzmowania w naszej parafii młodzież przygotowuje się w klasie III gimnazjum.

 • W kościele kilka razy w ciągu roku odbywają się spotkania ogólne, a w soboty, średnio co 2 tygodnie - grupowe (w salkach katechetycznych).

 • Bierzmowania udziela Ksiądz Biskup na specjalnej, uroczystej Mszy św., najczęściej w niedzielę Miłosierdzia Bożego (tydzień po Wielkanocy).

 • Osoby dorosłe, które chciałyby przyjąć sakrament bierzmowania są przygotowywane indywidualnie i dlatego konieczny jest osobisty kontakt z księdzem w Kancelarii Parafialnej.

 • Świadek Bierzmowania musi spełniać warunki określane prawem kościelnym:

Kodeks Prawa Kanonicznego ( Kodeks Jana Pawła II z 1983)

Kan.892 - Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

Kan.893 - § 1. Ten może spełniać zadanie świadka. kto wypełnia warunki określone w kan.874.

Kan. 874 - § 1. Do przyjęcia zadania chrzestnego może być dopuszczony ten, kto:

1 jest wyznaczony przez przyjmującego chrzest albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza lub szafarza chrztu, i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2 ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3 jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4 jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5 nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest.

§ 2. Ochrzczony, należący do niekatolickiej wspólnoty kościelnej, może być dopuszczony tylko razem z chrzestnym katolikiem i to jedynie jako świadek chrztu.

§ 2. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.


Sakrament Eucharystii

 

 

 • „Najświętsza Eucharystia dopełnia wtajemniczenie chrześcijańskie. Ci, którzy przez chrzest zostali wyniesieni do godności królewskiego kapłaństwa, a przez bierzmowanie zostali głębiej upodobnieni do Chrystusa, za pośrednictwem Eucharystii uczestniczą razem z całą wspólnotą w ofierze Pana. (KKK 1322)

 • Eucharystia jest "źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego". Inne zaś sakramenty, tak jak wszystkie kościelne posługi i dzieła apostolstwa, wiążą się ze świętą Eucharystią i do niej zmierzają. W Najświętszej bowiem Eucharystii zawiera się całe duchowe dobro Kościoła, a mianowicie sam Chrystus, nasza Pascha" (KKK 1324)

 • W naszej Parafii I Komunia św. udzielana jest w II niedzielę maja, dzieciom klas drugich Szkoły Podstawowej.

 • Rocznica I – Komunii św. obchodzona jest uroczyście w III niedzielę maja (tydzień po I Komunii św.)

 • Osoby dorosłe, nie będące jeszcze do I Komunii św., a chcące się przygotować do jej przyjęcia, prosimy o kontakt w Kancelarii Parafialnej

 • W naszej parafii są również świeccy szafarze Komunii św., którzy w każdą niedzielę zanoszą ją chorym, wcześniej zgłoszonym w kancelarii.

 • Msze św. sprawujemy codziennie o 6.30 (oprócz ferii zimowych i wakacji) i o 7.00 – w dolnym kościele oraz po południu o 19.00 (czas letni), 18.00 (czas zimowy) – w górnym kościele. 

 • Każdy katolik będący w stanie łaski uświęcającej może w ciągu dnia przyjąć dwukrotnie Komunię św. spełniając odpowiednie warunki, wśród których są: odległość godziny między jedną Komunią, a kolejną oraz uczestnictwo w drugiej Mszy św. w całości jej trwania.

 • Przyjmowanie leków nie łamie postu Eucharystycznego.

 


Sakrament pojednania i pokuty

 

 

 •  Ze sakramentu pojednania można skorzystać w naszym kościele codziennie przed Mszami świętymi, a także w czasie ich trwania, czyli:

 

w dni powszednie: 6.30 (w czasie ferii zimowych i wakacji nie ma tej Mszy św.), 7.00, 19.00 (18.00 - czas zimowy)

w niedziele: 7.00, 9.00, 10.30, 12.00, 15.00, 17.00 i 19.00

 

 • Spowiedź z okazji I piątku:

pół godziny przed Mszami i w trakcie ich trwania, a więc:

o 6.30, 7.00, 15.30 i 18.30 (w czasie letnim), 17.30 (w czasie zimowym)


Sakrament namaszczenia chorych

 

 

 •  "Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podźwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu" (KKK 1499)

 •  Sakramentu chorych udzielamy w Parafii po wcześniejszym zawiadomieniu Księdza - tel. 17 857 37 80.

 •  W każdy I piątek miesiąca odwiedzamy chorych w godzinach od 8.30 – 11.00, udzielając im w razie potrzeby tego sakramentu.

 •  Ponadto 11 lutego udzielamy na dodatkowej Mszy św. tego sakramentu chorym obecnym wtedy na tej Eucharystii.

 •  Prosimy, aby pamiętać, że sakrament ten nie jest jedynie zaopatrzeniem na drogę do wieczności, ale jest także umocnieniem w chorobie i cierpieniu.

 •  Bliscy każdego chorego a szczególnie tego, któremu grozi niebezpieczeństwo śmierci powinni zatroszczyć się o to, aby przyjął ten sakrament. Jest to wyraz miłości wobec niego a także wyraz wiary w życie wieczne i odpowiedzialne postępowanie wobec Bliskiej nam osoby.

 •  Do przyjęcia namaszczenia chorych upoważniają dwie okoliczności - choroba i starość. Odnośnie do choroby, nie wymaga się pewności ciężkiej choroby, wystarczy jedynie prawdopodobieństwo takiego stanu. W razie wątpliwości warto zasięgnąć rady lekarza opiekującego się chorym. Sytuacją usprawiedliwiającą przyjęcie tego sakramentu jest bliskość operacji chirurgicznej, która najczęściej jest spowodowana chorobą, wiążącą się z niebezpieczeństwem utraty życia.

 •  Sakramentu chorych można udzielać również dzieciom, które cechuje używanie rozumu (por. kan. 1004 §1 KPK), a więc mają co najmniej 7 lat. Znaczy to m.in., że można im udzielić tego sakramentu jeszcze przed przystąpieniem do I Komunii Świętej.

 •  Kolejnym motywem pozwalającym na przyjęcie sakramentu chorych jest podeszły wiek. Osobom w podeszłym wieku można udzielić sakramentu chorych nawet wtedy, gdy dobrze się czują, tzn. nie są poważnie chore. Uznaje się, że sama starość niesie z sobą niebezpieczeństwo śmierci.

 •  Co do częstotliwości przyjmowania tego sakramentu nie można podać konkretnej liczby, mimo to warto zwrócić uwagę na określone okoliczności. Namaszczenie chorych można przyjmować wielokrotnie, wszystko zależy od stanu zdrowia czy częstotliwości zachorowań danej osoby.


Sakrament małżeństwa

 • Narzeczeni, zamierzający zawrzeć sakrament małżeństwa, proszeni są o zgłoszenie się do Kancelarii Parafialnej przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.

 •  Prawo Kanoniczne precyzuje, że tzw. "protokół przedmałżeński" należy sporządzić w Parafii narzeczonej lub narzeczonego, najlepiej tam, gdzie
  zamierzają ten sakrament zawrzeć. W przypadku chęci zawarcia sakramentu poza Parafią narzeczonej lub narzeczonego, winni poprosić właściwego proboszcza o wydanie tzw. "licencji" czyli pisma do wskazanej Parafii, w którym stwierdzi, że po rozmowie z narzeczonymi nie zachodzą żadne kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa. Może też zadecydować, że wspomniany protokół sporządza proboszcz Parafii, gdzie odbędzie się ślub. W ostatnim przypadku wydaje specjalne pismo do tego proboszcza.

 •  Narzeczeni w naszej Parafii winni zgłosić się w godzinach pracy Kancelarii (od wtorku do soboty - od 8.00 do 9.00 oraz od 16.00 - 18.00)

 

 • W czasie pierwszego spotkania powinni mieć następujące dokumenty:

1. dowód tożsamości (dowód osobisty)

2. świadectwo chrztu i bierzmowania, jeżeli te sakramenty przyjęli poza naszą Parafią

3. świadectwo z ostatniej klasy gimnazjum (indeks) i szkoły ponadgimnazjalnej

4. świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (tzw. "kursu przedmałżeńskiego” - w naszej Parafii rozpoczyna się corocznie w I wtorek października)

 

 • Wówczas sporządza się PROTOKÓŁ PRZEDMAŁŻEŃSKI, który pozwala stwierdzić, że nie ma przeszkód kanonicznych lub osobowych do zawarcia sakramentu małżeństwa. Wtedy również narzeczeni deklarują się co do sposobu zawarcia małżeństwa (konkordatowy).

 • Otrzymują również informacje co do dalszych działań (spowiedź, dokumenty USC, termin drugiego spotkania, świadkowie, itp.) Między innymi czeka ich spotkanie w Poradni Rodzinnej. W naszej Parafii mieści się ona na I piętrze w Domu Katechetycznym i czynna jest we czwartki o godz.18.00.

 • W piątki o godz. 16.00, przed datą ślubu odbywa się pouczenie liturgiczne narzeczonych.

 • Świątynia nie jest miejscem przyjmowania życzeń po ślubie.

 •  Fotografowanie i filmowanie należy wcześniej uzgodnić z duszpasterzem.

 •  Strojeniem kościoła zajmuje się w naszej parafii s. Ignacja (zakrystianka). Z nią należy ustalać odpowiednio wcześniej wszelkie kwestie związane z dekorowaniem katedry na ceremonie ślubne.

 

 Więcej informacji szczegółowych można uzyskać podczas rozmowy w Kancelarii. 


 

Sakrament święceń

 

 

 • W naszej katedrze święcenia diakonatu odbywają się zazwyczaj w jedną z sobót października, zaś święcenia prezbiteratu w Uroczystość Wniebowstąpienia Pana Jezusa

1Co dokonuje się przez święcenia?

  • Ten, kto przyjmuje święcenia, otrzymuje - przez posługę biskupa - dar Ducha Świętego, który daje mu świętą władzę pochodzącą od Chrystusa. (KKK [1]1538)

  • Być kapłanem oznacza sprawować funkcję lub urząd. Przez święcenia kapłan otrzymuje określoną moc i zostaje powołany do braci i sióstr w wierze.

 

2. Jak Kościół rozumie sakrament święceń?

 

  • Kapłani Starego Przymierza pojmowali swoje zadanie jako pośredniczenie między tym, co niebiańskie, a tym, co ziemskie, między Bogiem a Jego ludem. Ponieważ Chrystus jest jedynym „pośrednikiem między Bogiem a ludźmi” (1 Tm 2,5), dlatego wypełnił i położył kres tamtemu kapłaństwu. Po Chrystusie kapłaństwo może istnieć jedynie w łączności z Chrystusem, z ofiarą Chrystusa na krzyżu oraz dzięki powołaniu i apostolskiemu posłaniu przez Chrystusa. (KKK 1539-1553, 1592)

3. Jakie są stopnie sakramentu święceń?

  • Sakrament święceń ma trzy stopnie: święcenia biskupie (episkopatu), kapłańskie (prezbiteratu) i diakonatu [3]. (KKK 1554, 1593)


4. Co dokonuje się podczas święceń biskupich?

 • Podczas święceń biskupich kapłan otrzymuje pełnię władzy sakramentu święceń. Zostaje wyświęcony na jednego z następców Apostołów i włączony do Kolegium Biskupów. Razem z pozostałymi biskupami i papieżem jest odtąd odpowiedzialny za cały Kościół. W sposób szczególny Kościół czyni go prawdziwym i autentycznym nauczycielem wiary i pasterzem. 

 

5. Co dokonuje się podczas święceń kapłańskich?

 • Podczas święceń kapłańskich biskup przyzywa mocy Ducha Świętego, aby spoczęła na kandydacie do święceń. Wyciska ona na tym człowieku nieusuwalną pieczęć, która pozostanie z nim na zawsze. Jako współpracownik swojego biskupa kapłan będzie głosić słowo Boże, sprawować sakramenty, a przede wszystkim celebrować świętą Eucharystię. (KKK 1562-1568)

 • Podczas Mszy Świętej właściwy obrzęd święceń kapłańskich rozpoczyna się wezwaniem kandydatów po imieniu. Po kazaniu biskupa przyszły kapłan obiecuje biskupowi i jego następcom posłuszeństwo. Same święcenia dokonują się poprzez włożenie rąk biskupa na głowę kandydata i jego modlitwę nad nim.


6. Na czym polega różnica między powszechnym kapłaństwem wszystkich wierzących a kapłaństwem sakramentalnym?

 

 • Przez chrzest Chrystus uczynił nas królestwem „kapłanów dla Boga, swego Ojca” (Ap 1,6). Na podstawie powszechnego kapłaństwa każdy chrześcijanin powołany jest do działania w świecie w imię Boże i przekazywanie mu błogosławieństwa i łaski. Jednak w Wieczerniku i przy posłaniu Apostołów Chrystus udzielił niektórym pełni władzy, aby służyli wierzącym. Ci wyświęceni kapłani reprezentują Chrystusa, jako pasterza swego ludu i jako głowę Jego Ciała, Kościoła. (KKK 1546-1553, 1592)

 • Samo słowo kapłan rodzi często nieporozumienia, odnosząc się do dwóch spokrewnionych ze sobą porządków, ale jednak „różniących się istotą, a nie tylko stopniem” (Sobór Watykański II, Lumen gentium, 10). Z jednej strony powinniśmy pełni radości zauważyć, że jako ochrzczeni wszyscy jesteśmy kapłanami, ponieważ żyjemy z Chrystusem i uczestniczymy we wszystkim, czym jest i co czyni. Dlaczego zatem permanentnie nie udzielamy tego światu błogosławieństwa? Z drugiej strony powinniśmy na nowo odkrywać dar Boży dla Jego Kościoła, którym są wyświęceni kapłani, reprezentujący pośród nas samego Pana.

 

 

 

 

 


stat4u

Reklamy ukazujące się w serwisie są
częścią statystyk STAT4U.
Parafia Katedralna nie ponosi
odpowiedzialności za ich treść.

Dziś jest: 26.03.2019. Joomla 2.5 templates. Parafia Katedralna Rzeszów 2012. Przygotowanie strony: zikomp. Redaktor: X.Bogusław.