Rozmaitości

DOKUMENTY POTRZEBNE DO ZAWARCIA ŚLUBU KOŚCIELNEGO

Narzeczeni, zamierzający zawrzeć sakrament małżeństwa, proszeni są o zgłoszenie się do Kancelarii Parafialnej przynajmniej na 3 miesiące przed planowanym terminem ślubu.


Prawo Kanoniczne precyzuje, że tzw. "protokół przedmałżeński" należy sporządzić w Parafii narzeczonej lub narzeczonego, najlepiej tam, gdzie zamierzają ten sakrament zawrzeć. W przypadku chęci zawarcia sakramentu poza Parafią narzeczonej lub narzeczonego, winni poprosić właściwego proboszcza o wydanie tzw. "licencji" czyli pisma do wskazanej Parafii, w którym stwierdzi, że po rozmowie z narzeczonymi nie zachodzą żadne kanoniczne przeszkody do zawarcia małżeństwa. Może też zadecydować, że wspomniany protokół sporządza proboszcz Parafii, gdzie odbędzie się ślub. W ostatnim przypadku wydaje specjalne pismo do tego proboszcza.


Narzeczeni w naszej Parafii winni zgłosić się w godzinach pracy Kancelarii (od wtorku do soboty od 8.00 do 9.00 oraz od 16.00 do 18.00)


W czasie pierwszego spotkania powinni mieć następujące dokumenty:

 • dowód osobisty
 • świadectwo chrztu i bierzmowania, jeżeli te sakramenty przyjęli poza naszą Parafią
 • świadectwo z ostatniej klasy gimnazjum (indeks) i szkoły ponadgimnazjalnej
 • świadectwo ukończenia katechezy przedmałżeńskiej (tzw. "kursu przedmałżeńskiego” - w naszej Parafii rozpoczyna się corocznie w I wtorek października).

 

Wówczas sporządza się PROTOKÓŁ PRZEDMAŁŻEŃSKI, który pozwala stwierdzić, że nie ma przeszkód kanonicznych lub osobowych do zawarcia sakramentu małżeństwa. Wtedy również narzeczeni deklarują się co do sposobu zawarcia małżeństwa (konkordatowy).

Otrzymują również informacje co do dalszych działań (spowiedź, dokumenty USC, termin drugiego spotkania, świadkowie, itp.) Między innymi czeka ich spotkanie w Poradni Rodzinnej. W naszej Parafii mieści się ona na I piętrze w Domu Katechetycznym i czynna jest we czwartki o godz.18.00.

 • W piątki o godz. 16.00, przed datą ślubu odbywa się pouczenie liturgiczne narzeczonych.

 • Świątynia nie jest miejscem przyjmowania życzeń po ślubie.

 • Fotografowanie i filmowanie należy wcześniej uzgodnić z duszpasterzem.

 • Strojeniem kościoła zajmuje się w naszej parafii s. Ignacja (zakrystianka). Z nią należy ustalać odpowiednio wcześniej wszelkie kwestie związane z dekorowaniem katedry na ceremonie ślubne.

 • Muzyką liturgiczną zajmuje się organista, pan Wiesław Siewierski (tel. 604 225 279). Instrumentaliści oraz wokaliści śpiewający podczas ślubu muszą być uzgodnieni z organistą, a repertuar przez nich wykonywany, podany przynajmniej tydzień przed planowanym ślubem, w kancelarii parafialnej. Instrumentalnie można wykonywać utwory religijne, adekwatne do danej części Mszy Świętej, natomiast wokalnie można wykonywać tylko pieśni znajdujące się w zatwierdzonych śpiewnikach. Zabrania się wykonywania w ramach liturgii piosenek religijnych, których muzyka często posiada charakter świecki. Wszystkie zaś udziwnienia, szukanie poklasku i oryginalności, wykonywanie utworów nieliturgicznych - świeckich są zakazane (np. Hallelujah Leonarda Cohena).

ZGŁOSZENIE DO BIERZMOWANIA

ZGŁOSZENIE DO BIERZMOWANIA

Imię i nazwisko ....................................................................................................

Imiona rodziców ..................................................................................................

Miejsce i data urodzenia .....................................................................................

……………………………………………………………………………………

Adres zamieszkania (parafia) ............................................................................

………………………………………………………………………....................

Parafia i data chrztu ...........................................................................................

……………………………………………………………………………………

Rodzice chrzestni .................................................................................................

……………………………………………………………………………………

Nazwa Szkoły, do której uczęszczasz .................................................................

……………………………………………………………………........................

Czy posiadasz już indeks do bierzmowania: TAK / NIE

 

Proszę *

o wpisanie mnie na listę kandydatów do sakramentu bierzmowania. *

Postanawiam pilnie uczestniczyć w katechezach *

i we wszystkich spotkaniach duszpasterskich. *

Pragnę przez comiesięczne przystępowanie do sakramentu pokuty *

i częstą Komunię świętą *

pogłębiać swoje zjednoczenie z Chrystusem *

i otwierać się na działanie Ducha Świętego. *

Proszę też tutaj zebranych o modlitwę, *

aby nie ulegać pokusom świata, *

ale by wytrwale walczyć o piękne i czyste życie.

 

Rzeszów, dnia ......................................... Podpis .............................................

 

Wypełnione zgłoszenie należy przynieść na spotkanie kandydatów do bierzmowania, które odbędzie się w katedrze w dniu 5 czerwca 2012 r. (wtorek), o godz. 19.00 podczas wieczornej Mszy świętej. Na spotkaniu odbędzie się uroczyste przyjęcie do grona kandydatów. Kandydaci osobiście złożą swoje zgłoszenie oraz odczytają publicznie powyższe zobowiązania. 

KOŚCIÓŁ NASZYM DOMEM


Biskupi zgromadzeni w Licheniu na 355. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski otrzymali program duszpasterski skoncentrowany wokół hasła: „Kościół naszym domem”, który realizowany będzie przez rok, poczynając od pierwszej niedzieli Adwentu, przypadającej 27 listopada 2011 r. Program ten ma dotrzeć do każdej parafii.

Program: „Kościół naszym domem” jest drugim etapem rozpoczętego przed rokiem trzyletniego cyklu pracy duszpasterskiej w myśl hasła: „Kościół domem i szkołą komunii”. Opracowała go Komisja Episkopatu ds. Duszpasterstwa, kierowana przez abp. Stanisława Gądeckiego.

Abp Gądecki podkreślił w rozmowie z KAI, że bardzo istotnym elementem przyszłorocznego programu duszpasterskiego jest promocja i rozwój „struktur komunijnych” w Kościele. Chodzi tu o różnego rodzaju rady istniejące w Kościele, a skupiających także świeckich. Zdaniem abp. Gądeckiego chodzi o to, by wierni czuli się „bardziej zadomowieni w Kościele, a sam Kościół był bardziej udomowiony”.

Istotny impuls ku rozwojowi „struktur komunijnych” w Kościele dał Sobór Watykański II i jego wizja Kościoła jako wspólnoty. Znalazło to wyraz m.in. w Konstytucji Dogmatycznej o Kościele „Lumen gentium”. Budowanie „struktur komunijnych” ma na celu kształtowanie odpowiedzialności za wspólnotę Kościoła na zasadzie większej partycypacji poszczególnych jego członków.

Wśród struktur komunijnych należy wymienić na pierwszym miejscu parafialne rady duszpasterskie oraz parafialne rady ekonomiczne. Oprócz tego w każdej diecezji winna działać rada społeczna, będąca organem doradczym biskupa w zakresie pomocy w definiowaniu aktualnych problemów i wyzwań stojących przez Kościołem w sferze społecznej. We wszystkich tych radach istotną rolą winni odgrywać kompetentni ludzie świeccy, poczuwający się do współodpowiedzialności za kształt misji Kościoła we współczesnym świecie.

Zdaniem abp. Gądeckiego w nadchodzącym roku trzeba zrobić wszystko, aby rady te – istniejące często tylko na papierze – ożywić i zachęcić do praktycznej pracy na rzecz Kościoła. Wiceprzewodniczący Episkopatu podkreśla, że kilka tysięcy ludzi świeckich obecnych w tych radach jest wielkim kapitałem, z którego Kościół nie potrafił dotąd należycie skorzystać.

Ożywieniu i wymianie doświadczeń pracy rad w parafiach służyć będzie także Pierwszy Ogólnopolski Kongres Diecezjalnych Rad Duszpasterskich, który odbędzie się 22 i 23 września 2012 r. w Licheniu. Będzie to pierwsze zgromadzenie przedstawicieli tych struktur z całego kraju, co może stać się istotnym impulsem dla ich dalszej działalności.

Wcześniej – po zapoznaniu świeckich liderów z nowym programem duszpasterskim – ma służyć Poznańskie Forum Duszpasterskie, organizowane 8 października br. na Politechnice w Poznaniu. Zaproszeni są nań liderzy świeccy ze wszystkich polskich diecezji.

Rok Kapłański 2009/10

Annus Sacerdotalis

www.annussacerdotalis.org

Dlaczego Rok Kapłański?

W trakcie audiencji dla uczestników sesji plenarnej Kongregacji ds. Duchowieństwa, która odbyła się 16 marca br. Papież Benedykt XVI ogłosił Rok Kapłański, który trwać będzie od 19 czerwca 2009 do 11 czerwca 2010 r. - Jego ogłoszenie zbiega się ze 150 rocznicą śmierci św. Jana Marii Vianney'a.

Czytaj więcej...

Rok św. Pawła 2008/09

W związku z 2000 rocznicą urodzin św. Pawła Apostoła, papież Benedykt XVI ogłosił Rok św. Pawła. Z rokiem jubileuszowym związane są odpusty zupełne i cząstkowe. Poniżej prezentujemy dekret Biskupa Rzeszowskiego dotyczący miejsca i zasad zyskiwania odpustów w roku św. Pawła w Diecezji Rzeszowskiej.

W Katedrze, zgodnie z dekretem, odpusty można uzyskać każdego 25-go dnia miesiąca, po spełnieniu poniższych warunków:

 • odpust można uzyskać raz dziennie,
 • uczestnictwo w publicznym nabożeństwie ku czci św. Pawła,
 • wyzbycie się przywiązania do grzechów,
 • spowiedź sakramentalna,
 • komunia eucharystyczna,
 • modlitwy w intencjach Ojca Świętego ("Ojcze nasz", "Wierzę w Boga"),
 • modlitwa do Matki Bożej,
 • wezwania do św. Piotra i św. Pawła.

Czytaj więcej...

stat4u

Reklamy ukazujące się w serwisie są
częścią statystyk STAT4U.
Parafia Katedralna nie ponosi
odpowiedzialności za ich treść.

Dziś jest: 16.06.2019. Joomla 2.5 templates. Parafia Katedralna Rzeszów 2012. Przygotowanie strony: zikomp. Redaktor: X.Bogusław.