Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Katedra Rzeszowska

Transmisje z Katedry na żywo na youtube Katedra Rzeszowska na Facebooku

Bierzmowanie

Termin bierzmowania: 9.04.2024 r. (wtorek), godz. 18.00.

Prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego, który jest do pobrania i samodzielnego wydrukowania w linku. Uzupełniony formularz prosimy dostarczyć do kancelarii parafialnej. Zgłoszenia przyjmujemy do końca września.

Zgłoszenie do bierzmowania do druku. [link]

Bieżące ogłoszenia oraz ciekawe materiały poszerzające tematy katechez będą zamieszczane na grupie na Facebooku: https://www.facebook.com/groups/1199351594104884 Obecność na grupie nie jest obowiązkowa.

„Sakrament bierzmowania wraz z chrztem i Eucharystią należy do "sakramentów wtajemniczenia chrześcijańskiego", którego jedność powinna być zachowywana. Przyjęcie tego sakramentu jest konieczne jako dopełnienie łaski chrztu. Istotnie, "przez sakrament bierzmowania ochrzczeni jeszcze ściślej wiążą się z Kościołem, otrzymują szczególną moc Ducha Świętego i w ten sposób jeszcze mocniej zobowiązani są, jako prawdziwi świadkowie Chrystusa, do szerzenia wiary słowem i uczynkiem oraz do bronienia jej" (KKK 1285)

Kodeks Prawa Kanonicznego

Kan.892 - Wedle możności bierzmowanemu powinien towarzyszyć świadek, który ma troszczyć się, ażeby bierzmowany postępował jako prawdziwy świadek Chrystusa i wiernie wypełniał obowiązki związane z tym sakramentem.

Kan.893 - § 1. Ten może spełniać zadanie świadka. kto wypełnia określone warunki:

1 jest wyznaczony przez przyjmującego bierzmowanie albo przez jego rodziców, albo przez tego, kto ich zastępuje, a gdy tych nie ma, przez proboszcza i posiada wymagane do tego kwalifikacje oraz intencję pełnienia tego zadania;

2 ukończył szesnaście lat, chyba że biskup diecezjalny określił inny wiek albo proboszcz lub szafarz jest zdania, że słuszna przyczyna zaleca dopuszczenie wyjątku;

3 jest katolikiem, bierzmowanym i przyjął już sakrament Najświętszej Eucharystii oraz prowadzi życie zgodne z wiarą i odpowiadające funkcji, jaką ma pełnić;

4 jest wolny od jakiejkolwiek kary kanonicznej, zgodnie z prawem wymierzonej lub deklarowanej;

5 nie jest ojcem lub matką przyjmującego bierzmowanie.

§ 3. Wypada, aby świadkiem był ktoś z chrzestnych bierzmowanego.

Powrót na górę strony